Rivista di storia economica


Founded by Luigi Einaudi

Journal
  • ISSN0393-3415
  • E-ISSN 2612-1026
  • Periodicity four-monthly

Ethic